ในช่วงวิกฤต ทำให้เราได้เรียนรู้

 ในช่วงวิกฤต

ทำให้เราได้เรียนรู้

พัฒนาตนเอง

เพื่อการอยู่รอด

เป็นคนดี เก่ง 

และมีความสุขมากขึ้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม