การอยู่ร่วมกันในสังคม

 การอยู่ร่วมกันในสังคม

มีคนหลากหลายแบบ

เราต้องรู้สึกว่า...

เขาเป็นคนเท่ากัน...ไม่ใช่ตัวอะไร

ยอมรับความแตกต่าง

และใช้ความแตกต่าง

ประสานประโยชน์ร่วมกัน

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม