การมี "ความรู้สึก''

 การมี "ความรู้สึก''

ไม่ใช่สัญลักษณ์

ของความอ่อนแอ

รับรู้ความรู้สึกของตนเอง

รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น

จะทำให้คุณทันคนและเติบโต

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม