การมีความรักที่ดี

 การมีความรักที่ดี

เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้

ไม่ควรใส่สารเร่ง

ให้ต้นไม้เติบโตไปตามธรรมชาติ

อย่ารีบ อย่าร้อน

อายุไม่ใช่อุปสรรค

อย่ากลัวว่าจะไม่มีบุตร

มีบุตรแล้ว..ไม่ได้รับรองว่าจะอยู่กันได้ยืดยาว..

สิ่งที่ทำให้คนสองคนอยู่กันได้ยืดยาว

คือคนสองคนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน...

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม